PUNZON SASTRE RECTO

PUNZON SASTRE RECTO

DOBLE RUEDA DE TRAZADO

DOBLE RUEDA DE TRAZADO

486

PUNZON SASTRE PUNTA